Материалы к заседаниям акционеров

Выписка из протокола № 4 внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦАЭК» от 27.08.2018
Акционерлердің Жалпы жылдық жиналысының (АЖЖЖ) 2018 жылғы 14 маусымдағы хаттамасынан көшірме. 1-бөлім
Акционерлердің Жалпы жылдық жиналысының (АЖЖЖ) 2018 жылғы 14 маусымдағы хаттамасынан көшірме. 2-бөлім